STEUN ONS

Om ons werk te kunnen blijven doen is het nodig dat we over voldoende financiële middelen beschikken. Hulp verlenen kost nu eenmaal geld. De laatste jaren teren we steeds in op ons “kapitaal”. Daarom doen we regelmatig een beroep op iedereen om ons financieel te steunen. Dat gebeurt door collectes in de kerken, door donaties en door giften in natura (bijv. voor de Voedselbank en de Kledingbank). In een testament kan een goed doel worden aangegeven als erfgenaam. We willen u graag in overweging geven om daarbij te denken aan de IPCI Zaanstreek. Als u er meer over wil weten dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester. Voor de voortgang van ons werk op lange termijn kan dit heel belangrijk zijn.

De belastingdienst merkt de Rooms - Katholieke Kerkprovincie alsmede haar zelfstandige onderdelen, aan als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De ANBI - status brengt voordelen met zich mee. Een ANBI is namelijk vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften. Bovendien kan diegene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI het bedrag van zijn schenking of gift als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften gelden wel drempelbedragen, terwijl periodieke giften onder voorwaarden in zijn geheel aftrekbaar zijn. U kunt hierover meer lezen op de website www.belastingdienst.nl.

Klik hier voor een jaarverslag van onze activiteiten.

Het RSIN (-nummer): 824111989. In het register van de belastingdienst zijn wij te vinden onder deze naam en plaats: PCI INTERPAROCHIELE CARITAS te Assendelft.

Wij staan ingeschreven bij de KVK onder nummer 75204843 en zijn formeel gevestigd op het adres Dorpsstraat 576, 1566 BZ Assendelft. 

Reacties of vragen n.a.v. deze informatie over de ANBI-status kunt u ook sturen naar reacties @ ipci-zaanstreek.nl.

Elk jaar ontvangen wij meer hulpvragen dan wij kunnen voldoen uit onze opbrengsten. Mocht u ons willen steunen door middel van een donatie, dan kunt u dit overmaken op:
Bankrekening: NL79 TRIO 0198 1074 39 t.n.v. IPCI Zaanstreek, Zaandam. U kunt er zeker van zijn dat uw bijdrage terecht zal komen bij mensen die onze hulp echt nodig hebben!

Hartelijk dank!