NIEUWS

Schenking

 

Om ons werk te kunnen blijven doen is het nodig dat we over voldoende financiële middelen beschikken. Hulp verlenen kost nu eenmaal geld. De laatste jaren teren we steeds in op ons “kapitaal”. Daarom doen we regelmatig een beroep op iedereen om ons financieel te steunen. Dat gebeurt door collectes in de kerken, door donaties en door giften in natura (bijv. voor de Voedselbank en de Kledingbank).

Er is nog een middel dat we graag onder uw aandacht willen brengen: kort geleden ontvingen we een schenking uit de erfenis van een parochiaan van de Bonifatius. In een testament kan een goed doel worden aangegeven als erfgenaam. We willen u graag in overweging geven om daarbij te denken aan de IPCI Zaanstreek. Als u er meer over wil weten dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester. Voor de voortgang van ons werk op lange termijn kan dit heel belangrijk zijn.

 

 

Voedselbanken

In deze voor veel mensen bijzondere en eenzame dagen tijdens de corona-crisis wil het bestuur van de Caritas in de Zaanstreek aandacht vragen voor het goede werk van de Voedselbank.
Nu ook de kerken nog voor langere tijd gesloten blijven en Pasen slechts in de eigen huiselijke kring mag worden gevierd, doen wij via deze nieuwsbrief een beroep op u.
Nee, we vragen u niet om houdbaar voedsel te doneren. Dat kan alleen bij de Voedselbank zelf; op speciaal daarvoor bestemde locaties.
Zie daarvoor de website https://zaanstreek.voedselbankennederland.nl.
De gezamenlijke Caritasinstellingen in de Zaanstreek vragen u om in plaats van etenswaren geld over te maken, zodat de Voedselbank - juist in deze moeilijke tijden van schaarste -  daar iets extra’s van kan kopen voor de vele gezinnen en personen, die wekelijks een voedselpakket mogen afhalen.
Wij vragen u om geld te storten op bankrekening NL79 TRIO 0198107439 ten name van IPCI Zaanstreek onder vermelding van AKTIE VOEDSELBANK. Het bestuur van de IPCI Zaanstreek zal het totaalbedrag van uw giften verhogen met een eigen extra bijdrage aan de Voedselbank.

Wij hopen hiermee dat Pasen licht zal brengen bij zovelen die met heel weinig geld rond moeten komen en die de hulp van ons hard nodig hebben.Caritas

Hartelijk dank! Mede namens het bestuur en alle vrijwilligers van onze Caritas.

Bloemengroet
Bloemengroet
Periodiek verzorgt of betaalt onze IPCI de "bloemengroet" voor de vieringen in de JC Zaanstad. Alle maatregelen rondom het Corona-virus hebben ook veel impact op de mensen die in de gevangenis zitten. Om te voorkomen dat gedetineerden mogelijk besmet zouden raken, ook binnen de gevangenis, zijn alle activiteiten stopgezet. Er zijn dus ook geen kerkdiensten of gebedsbijeenkomsten.  Dat betekent dat de mannen hierbinnen een groot deel van de dag op hun cel zitten. Bezoek van familie en vrienden is ook niet mogelijk. Daarom was het heel mooi om de mannen te laten weten dat er aan hen gedacht wordt door de mensen uit de kerken in de omgeving. Zo hebben op woensdag 1 april  alle gedetineerden in JC Zaanstad een bloem gekregen (dat betekende ongeveer 850 bloemen). Onze IPCI heeft een extra bijdrage geleverd om dit mogelijk te maken. Wij ontvingen dit berichtje (met foto) als dank:

Mede namens de gedetineerden en geestelijk verzorgers in JC Zaanstad wil ik jullie hartelijk bedanken voor de bloemen! We hebben ze vandaag uitgedeeld, ze werden met veel dankbaarheid ontvangen.  In de bijlage van deze mail, vinden jullie een foto met alle bloemen in het stiltecentrum.  hartelijke groet,  HelmineJaarverslag 2019

In de vergadering van 10 maart 2020 is het jaarverslag 2019 vastgesteld. U kunt deze hier lezen.


Beleidsplan

In de vergadering van 21 januari 2020 is het beleidsplan vastgesteld. U kunt deze hier lezen.


Fietslessen allochtone vrouwen in Wormer

Diploma fietslesFietslesHet begon allemaal met een verzoek van een inwoner die graag mobieler wilde zijn, want fietsen lukte niet. Het is de ambitie van de gemeente Wormerland dat iedereen mee kan doen en waar mogelijk zelfredzaamheid te bevorderen. Tijd voor actie dus. De afdeling Werk & Inkomen zocht daarom contact met Caritas. Kunnen vrijwilligers van de Maria Magdalenakerk in Wormer misschien iets betekenen? Daar werd direct enthousiast gereageerd. Het resultaat mag er zijn: vanaf medio september waren er iedere dinsdag en woensdag fietslessen voor volwassenen.

De lessen zijn vanaf 20 november wekelijks alleen op woensdag vanaf 9.30 uur bij de kerk. Vanaf 10.00 uur is er inloop met koffie en thee. De les duurt tot ongeveer 11.00 uur. Deelnemers kunnen net zo lang meedoen totdat zij kunnen fietsen. Inmiddels zijn er al 16 deelnemers (15 vrouwen en 1 man), waaronder veel nieuwkomers. Via een fietsproject bij Zaanstad krijgen zij een fiets waarmee zij fietsles krijgen op het terrein van de kerk. In de praktijk blijkt dat het verkeersinzicht vaak nog niet goed is of dat zelfstandig fietsen nog niet lukt.

FietslesDe eerste zes dames kregen op 13 november 2019 symbolisch een fietsdiploma uitgereikt door wethouder Kees van Waaijen. Van de Caritas ontvingen zij als beloning een mooie dubbele fietstas en een reparatiesetje. Voor de gelegenheid hadden enkele allochtone dames lekker gekookt voor de vrijwilligers. Het was een gezellige bijeenkomst.   Het fietsproject bleef niet onopgemerkt bij Nils Beenen van Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS). Hij schonk namens het bedrijf - dat ook een groot project in Wormerland heeft uitgevoerd - twee mooie damesfietsen met als doel om iets te doen tegen sociaal isolement.

Heeft u ook een fiets over en wilt u deze schenken aan dit project, neem dan contact op met Arno Korver d.m.v. een e-mail aan secretaris@ipci-zaanstreek.nl.

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe folder  

Onze IPCI heeft een nieuwe folder laten drukken. Hiermee kunnen we kerkbezoekers of andere geïnteresseerden informeren over onze achtergronden, doelstellingen en contactgegevens. Hier kunt u deze folder ook bekijken.

 

Caritaszondag 2019  

Caritaszondag kledingbank

Caritaszondag kledingbank

 

Op 17 november 2019 was het de jaarlijkse zondag voor de diaconie/caritas. Dit jaar wordt er actie gevoerd voor de Kledingbank (zie ook hieronder). De 2e collecte is bestemd voor het werk van de Kledingbank. Aan de parochianen is ook gevraagd om nieuw ondergoed of sokken mee te nemen, want daar heeft de kledingbank regelmatig tekort aan. Men kan dit nog t/m 24 november deponeren in de daarvoor  klaargezette dozen.

 

 

 

 

Vrijwilligersbijeenkomst  

Op 24 september 2019 vond de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats, dit keer in de Petruskerk te Krommenie. Penningmeester Piet Boon gaf een toelichting op de jaarcijfers over 2018, waarbij hij de diverse baten en lasten toelichtte. Ook de vermogenspositie is uitgelegd. Er wordt aan individuele personen/gezinnen en aan verschillende organisaties op het gebied van hulp aan mensen geld uitgegeven. Tenslotte laat Piet weten, dat ook ditmaal de boeken van de IPCI zijn gecontroleerd door de kascommissie.

Kledingbank ZaanstadHet volgende agendapunt was de Wereldzondag van de Armen, 17 november 2019. We willen dit thema graag koppelen aan de activiteiten van de Kledingbank Kennemerland-Zaanstreek. Mevrouw Lonneke Kroon, voorzitter van de Kledingbank, praat ons bij over de huidige situatie en over de manier waarop we de Kledingbank in de Zaanstreek op deze zondag kunnen ondersteunen. Sinds enige tijd is het pand in Krommenie verruild voor een pand aan de Inzet 110 in Wormerveer, wat een hele verbetering met zich heeft meegebracht. Zij schenkt aandacht aan de organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers en stagiaires (maatschappelijke stage) werkt voor zo’n 1.500 personen uit de Zaanstreek en omgeving. De cliënten kunnen terecht bij de Kledingbank met een doorverwijzing van bijvoorbeeld de Voedselbank, het Sociaal Wijkteam, bewindvoerders, zorginstellingen, Humanitas en Leger des Heils. Ook legt Lonneke uit hoeveel kleding per jaar mag worden afgenomen en wat onder kleding wordt verstaan, want ook verzorgingsproducten vallen daar sinds kort onder. Tenslotte wordt verklaard hoe de Kledingbank aan de kleding komt. Na het beantwoorden van diverse vragen wordt afgesproken om op zondag 17 november a.s. tijdens de viering een actie te houden in de Zaanse RK parochies, waarbij geld kan worden ingezameld en nieuwe sokken en nieuw ondergoed. Er zal kopij ingeleverd worden  bij onze secretaris, die ervoor zorgt, dat dit bij alle redacties van de parochiebladen terecht komt.

DSG de SluisDan is er aandacht voor de Gevangenenzondag. De heer Pim van Doorn, Coördinator Gevangenenzondag bij Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis, houdt een presentatie over dit onderwerp. Met een korte inleiding legt Pim uit, dat DSG De Sluis is ontstaan bij Exodus en na de fusie tussen De Bijlmer Bajes Amsterdam en de Haarlemse Koepelgevangenis tot Het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) in Westzaan en momenteel werkt met zo’n 60 vrijwilligers, die vooral afkomstig zijn uit kerkorganisaties. Hij verklaart de moeilijke start na de fusie en toont de slogan “Binnen beginnen om buiten te blijven. De vrijwilligers helpen daarbij. Naast gegevens over hoeveel gevangenen er nu zijn (1.000) en waarvoor zij zijn veroordeeld, legt hij uit dat er een verschuiving gaande is t.a.v. de celstraffen en soort criminaliteit. Ook geeft hij een toelichting wat er zoal achter de schermen gebeurt. Hij noemt kledinguitgifte, gespreksgroepen, trainingen, boek voorlezen in eigen taal en vader-kind-dagen op zaterdag. Ook de terugkeer in de maatschappij is een belangrijk onderwerp. Hij noemt daarbij onzekerheid bij gevangenen, perspectief, geborgenheid, opleiding/werk, hulp/steun van partner/thuisfront, recidivisten, reclassering. Pim hoopt dat zijn presentatie zal bijdragen bij het uit de wereld helpen van vooroordelen.